MENU

homeportal.pl

Wzmocnienie prawne właścicieli działek leśnych

Pozycja prawna prywatnych właścicieli działek leśnych powinna być wzmocniona – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Istotne ograniczenia

Rzecznik zabrał głos w odpowiedzi na spływające skargi. Właściciele nieruchomości zakwalifikowanych jako działki leśne skarżą się na ograniczenia w korzystaniu z prawa własności. Wymienia się głównie obowiązek prowadzenia na tych gruntach prawidłowej gospodarki leśnej i przestrzegania wymogów ochrony środowiska, w tym zakazu zabudowy. W przypadku działek leśnych sąsiadujących z terenami zabudowanymi bardzo często stają się one terenami użyteczności publicznej, pełniąc funkcję ekologiczną i rekreacyjną dla ogółu. Tym samym dla właścicieli stają się w zasadzie bezużyteczne. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich tego typu ograniczenia mieszczą się – co do zasady – w konstytucyjnych ramach dopuszczalności ograniczania konstytucyjnych wolności i praw. Bodnar zaznaczył jednak, że usprawiedliwienie nie zwalnia z obowiązku doboru przez ustawodawcę takich rozwiązań szczegółowych, by ograniczenia (zakazy, nakazy) nakładane na jednostki były proporcjonalne sensu stricto do realizowanych celów, tj. by przy ingerowaniu we własność prywatną utrzymać rozsądną równowagę pomiędzy potrzebą ochrony interesu publicznego i prywatnego.

Wzmocnienie prawne konieczne

Zdaniem Rzecznika konieczne jest wzmocnienie prawne prywatnych właścicieli działek kwalifikowanych jako leśne i rozsądne wyważenie pomiędzy ochroną interesu publicznego i prywatnego. Wskazuje na celowość wprowadzenia elastycznych rozwiązań, które ułatwią właścicielom realizację nałożonych na nich obowiązków i zapewni kompensatę trwałych i istotnych ograniczeń w korzystaniu przez nich z własności.

Źródło: Rzeczpospolita