MENU

homeportal.pl

Gdańsk

  • Numer Oferty: NET-BS-792
  • Powierzchnia: 401.64 m² 
  • Rodzaj: biurowiec
  • Rynek: wtórny
  • Cena 1 605 000 zł (3 996,12 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

Przedmiotem przetargu jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165 o powierzchni 533 m 2 wraz z prawem własności budynku biurowego o powierzchni 401,64 m 2 oraz budowli znajdujących się na nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00039025/6 oraz (ii) ruchomości zlokalizowane na nieruchomości wg załącznika nr 1 do regulaminu przetargu.


Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.


Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) i siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.


Cena wywoławcza: 1.605.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy złotych) brutto.


Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 7 września 2018 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).


Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy :

DWS Wybrzeże Sp. z o.o.

ul. Na Zboczu 75

80-110 GdańskRaiffeisen Bank Polska S.A.

41 1750 0012 0000 0000 2372 5177najpóźniej do dnia 7 września 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 7 września 2018 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2018 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz. 9.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Prezesa Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów.


Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie, Prezes Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osoba upoważniona obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny).


Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek DWS Wybrzeże Sp. z o.o. winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek DWS Wybrzeże Sp. z o.o. wskazany w niniejszym regulaminie.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz DWS Wybrzeże Sp. z o.o. w przypadkach, gdy:wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub


wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 9.
Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10.


Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. DWS Wybrzeże Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.


Prezes Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osoba upoważniona zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub aukcji na każdym etapie bez podania przyczyn, a także zmiany warunków przetargu lub aukcji na każdym etapie bez podania przyczyn.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego .
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo