MENU

homeportal.pl

Łask

  • Numer Oferty: NET-BS-1275
  • Powierzchnia: 584.0 m² 
  • Rodzaj: biurowiec
  • Rynek: wtórny
  • Cena 11 465 000 zł (19 631,85 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

Sygn. akt XIV GUp 35/20

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Sala 3 Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 233) nieruchomości położonych w Łasku przy ulicy Przemysłowej 21 , o powierzchni 5,5002 ha wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, to jest:

Prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 99/9 dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00063210/2,


Udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości stanowiących działki gruntu numer 99/3 oraz 99/13, dla których w Sądzie Rejonowym w Łasku urządzona jest księga wieczysta o numerze SR1L/00063211/9.Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 11.465.000,00 zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, do której to ceny może zostać doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.Posiedzenie jawne w przedmiocie otwarcia i rozpoznania ofert wyznaczone zostało w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 na dzień 30 listopada 2021 roku, godzina 10.00 sala 309.Pisemne oferty należy składać z zaklejonej kopercie w terminie do 29 listopada 2021 roku, godzina 15.00 na adres syndyka masy upadłości: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).Przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium w kwocie 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim SA o numerze: 31 1050 1461 1000 0090 3214 6996 - posiadacz rachunku: Sala 3 Sp. z o.o. w upadłości (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w biurze Syndyka, w Łodzi przy ulicy Wigury 30a lok. 11.Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo