MENU

homeportal.pl

Kołbaskowo / Kamieniec

  • Numer Oferty: NET-GS-865
  • Powierzchnia: 9611.0 m² 
  • Rynek: wtórny
  • Cena 878 600 zł (91,42 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
o g ł a s z a p r z e t a r g i u s t n e n i e o g r a n i c z o n e
na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu, Barnisławiu i Warzymicach

tabela na załączonych zdjęciach

Przetargi odbędą się w sali nr 8 (parter wejście A) Urzędu Gminy Kołbaskowo - Kołbaskowo nr 106 w dniu 19.06.2019r., w tym:
godz. 8.30 - poz. 1, godz. 9.00 - poz. 2, godz. 9.30 - poz. 3, godz. 10.00 - poz. 4 , godz. 10.30 - poz. 5, godz. 11.00 - poz. 6, godz. 11.30 - poz. 7, godz. 12.00 - poz. 8, godz. 12.30 - poz. 9, godz. 13.00 - poz. 10, godz. 13.30 - poz. 11, godz. 14.00 - poz. 12.
Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 13.06.2019r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo).

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Klementyna Lipińska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - pok. nr 5, tel.: 91 88 49 035, adres e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl ).
Pełna treść ogłoszenia o przetargach opublikowana zostanie na stronach internetowych:
- Gminy Kołbaskowo www. kolbaskowo.pl ,
- Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbaskowo http://bip.kolbaskowo.pl/ w zakładce „sprzedaż 2019”
oraz wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kołbaskowo (parter wejście B) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 2 miesięcy , licząc od dnia 17.04.2019r . Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych przyczyn.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo