MENU

homeportal.pl

Kietrz

  • Numer Oferty: NET-GS-1365
  • Powierzchnia: 5441.0 m² 
  • Rynek: wtórny
  • Cena 400 000 zł (73,52 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu, pomiędzy ul. Matejki, Długą i Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu pomiędzy ul. Matejki, Długiej i Traugutta1.


Położenie i opis nieruchomości


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki, Długą, a Traugutta, tj. w ścisłym centrum miasta, przeznaczona pod realizację zabudowy mieszkaniowo- usługowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, w tym handlowej o pow. do 2000 m 2 oraz użyteczności publicznej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu 6 lat. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i handlowa. Działka ma bezpośredni dostęp do ul. Długiej, Matejki. W pasie drogowym ul. Matejki, Długiej i Traugutta znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, linia telekomunikacyjna , napowietrzna elektroenergetyczna i kablowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren nieruchomości o niewielkim nachyleniu w kierunku północnym, obecnie stanowi trawiasty skwer. Działka ma nieregularny kształt, jest nieogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, których ewentualna wycinka może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wg. ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
2.


Oznaczenie geodezyjne


Działka oznaczona nr 2528 k.m.5 obręb Kietrz o powierzchni 0.5441 ha
3.


Numer księgi wieczystej


OP1G/00025779/9
4.


Forma zbycia nieruchomości


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.


Cena wywoławcza


400 000,00 zł
6.


Termin i miejsce przetargu


29 czerwca 2022 r. godz. 11:00 , Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.


Wadium


40 000,- zł - do 22 czerwca 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.


Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

Przeznaczenie - dwie funkcje podstawowe :

1. - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2. - usługi nieuciążliwe, w tym handel do 2000 m 2 oraz obiekty użyteczności publicznej (razem 82% pow. działki) na rysunku planu oznaczona symbolem 7 MWU , przy czym każda funkcja może istnieć samodzielnie. Fragment działki oznaczony w planie symbolem 32U - zabudowa usługowa (18%) . Strefa ochrony konserwatorskiej „A”. Uwarunkowania do tej strefy znajdują się w §43 ust.2 treści tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka oznaczona jest w planie jako zabytek wpisany do rejestru i stanowisko archeologiczne.

Sposób zagospodarowania - Ściśle wg ustaleń plan, w terminie do 6 lat od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do 3 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.
9.


Miejsce wywieszenia ogłoszenia


Tablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.


Miejsce publikacji ogłoszenia


Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl . oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem www bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia,

a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl oraz portalach internetowych branżowych sekcji nieruchomości.
11.


Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań


Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pokój 7,8, tel. 77 485 43 56 wew. 24,25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.plKietrz, dnia 24.05.2022r.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo