MENU

homeportal.pl

Bestwina / Kaniów

  • Numer Oferty: NET-DS-867
  • Powierzchnia: 1.0 m² 
  • Powierzchnia działki: 1900.0
  • Rynek: wtórny
  • Cena 200 000 zł (200 000 zł / m²)
  • Kontakt 730 65 47 57

Syndyk masy upadłości Barbary Jonkisz ogłasza aukcję, której przedmiotem jest

nieruchomość będąca własnością Barbary Jonkisz w upadłości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Kaniowie koło Czechowic Dziedzic ul.Poziomkowa 5, objęta KW KA1P/00065378/0 działka nr 982/12 o powierzchni 18,99 arów

Cena wywoławcza wynosi 200.000,- zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych) Operat znajduje się w biurze syndyka oraz w aktach sprawy o sygn.VI GUp 40/18.Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek bankowy masy upadłości : Barbara Jonkisz w upadłości 12 1050 1315 1000 0091 1815 2322.


Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 13 maja 2019r. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.


W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.


W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium przepada na rzecz masy upadłości.


W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym:a) zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym oświadczeniu konto bankowe,

b) za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się jakiekolwiek odsetki.
§1Aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.


Aukcja odbędzie się w dniu 15 maja 2019r. o godz. 14,00 w Sądzie Rejonowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, sala nr 57


Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem.


Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest uprzednie dostarczenie do biura Syndyka, ul.Cieszyńska 365 I piętro , Bielsko-Biała, lub najpóźniej w dniu aukcji na posiedzeniu, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że:a) akceptuje warunki Regulaminu Aukcji,

b) zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjął do wiadomości, że syndyk nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości,

c) numer rachunku bankowego na które powinno zostać zwrócone wadium.§ 2Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej i obciążenia dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa zgodnie z art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.2. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem.

3. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z szczegółowymi warunkami Regulaminu Aukcji w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul.Cieszyńska 365 I piętro oraz pod numerem telefonu 602 439 877.

4. Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

5. Opis oraz pozostała dokumentacja dotycząca nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka - po uprzednim uzgodnieniu.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo