MENU

homeportal.pl

Regulamin

Art. 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez J-Active na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących rynku nieruchomości w serwisie Homeportal.pl.

2. Przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości mogą korzystać z serwisu Homeportal.pl także na odrębnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Homeportal.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1. Właściciel — J-Active z siedzibą:

ul. Południowa 50
43-300 Bielsko-Biała, śląskie
NIP: 937-22-96-763
REGON: 242593225

2. Homeportal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Homeportal.pl, prowadzony przez Właściciela w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej Homeportal.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Właściciela;

3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości lub jej części (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub wynajmu) zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto; Właściciel i Użytkownik mogą w dalszej części występować pod wspólną nazwą Strony umowy.

5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu (panel administracyjny);

6. Regulamin – niniejszy regulamin;

7. Cennik —zestawienie ustalanych przez Właściciela opłat za usługi świadczone w ramach Homeportal.

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Portalu

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia,  powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny oraz kompletny, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

2. Założenie konta oraz dodawanie Ogłoszeń w Portalu jest darmowe.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu.

4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta.

5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.

6. Czas emisji Ogłoszenia wynosi jeden miesiąc

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Właściciela, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

8. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Portalu, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Właściciela oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Portalu. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

9. Właściciel chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności.

Art. 4. Założenie Konta

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, co następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.homeportal.pl/rejestracja, akceptację Regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Rejestracja”.

2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Właściciela potwierdzająca dokonanie rejestracji.

3. Utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest upoważniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

6. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę Portalu wraz z informacjami o promocjach i usługach.

7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Właścicielem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą…?

8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Właściciela zostało rozpoczęte.

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Homeportal wymaga: wypełnienia formularza dostępnego na stronach Portalu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe)

2. Emisja Ogłoszenia w Portalu rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji.

3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym nieruchomość, a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia.

4. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia, usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

Art. 7. Promocja Ogłoszenia

1. Ogłoszenia zamieszczane w Portalu mogą być dodatkowo promowane jako Oferty Premium.

2. Oferty Premium wyświetlane są na stronie głównej Portalu po prawej stronie, obok okna wyszukiwania Ogłoszeń.

3. Dzięki specjalnemu systemowi punktów można wyróżnić Ogłoszenie jako Ofertę Premium także w szeregu Ofert Premium umieszczonym na stronie głównej Portalu poniżej okna wyszukiwania Ogłoszeń.

4. Z możliwości promowania Ogłoszeń korzystać mogą wszyscy Użytkownicy Homeportal.

5. Promowanie Ogłoszeń jest darmowe.

6. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za świadczenie dodatkowych usług, w tym promowanie Ogłoszeń.

Art. 8. Zasady odpowiedzialności

1. Właściciel umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Homeportal, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia 3.1. i 8.5

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Właściciela stosownych działań, włącznie z usunięciem Ogłoszenia lub blokadą Konta.

5. Właściciel, w celu zwiększenia skuteczności ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów ogłoszenia.

6. Właściciel ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
- powszechnie uznane za obraźliwe,
- noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Właściciela lub jego partnerów,
- wprowadzające w błąd.

7. Właściciel nie odpowiada za:
- brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

Art. 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Właściciela usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontakotwego lub email'a.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Właściciel wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Właściciela potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.

Art. 10. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), jest Właściciel.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Właściciela usług oraz w celu świadczenia i rozliczenia przez Właściciela usług.

Dane osobowe Użytkowników są za ich zgodą przetwarzane przez Właściciela w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Właściciela (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Właściciela. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszyscy Użytkownicy Internetu mogą bez utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie. Dla zamieszczenia Oferty w Serwisie konieczne jest utworzenie Konta i podanie adresu e-mail.

Właściciel zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

Właściciel może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Właściciela jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Właściciela lub jeśli Właściciel otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Właściciel zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Właściciela danych osobowych innemu niż Właściciel administratorowi danych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Właściciela, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Właściciela czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Właściciela w ramach Serwisu Homeportal usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.

Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Właściciela usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi,niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Właściciela przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Właściciel wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji transakcji zawartych w ramach Serwisu Homeportal.

Homeportal stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych Użytkowników Internetu odwiedzających Serwis, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników Internetu z Homeportal. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Homeportal.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Art. 11. Płatności

1. Część usług świadczonych w ramach Serwisu jest odpłatna.

2. Wszystkie rozliczenia w homeportal.pl odbywają się za pomocą punktów rozliczeniowych. Użytkownik po zalogowaniu się do systemy korzystając z PayU może zakupić dowolną ilość punktów rozliczeniowych. 1 (jeden) punkt rozliczeniowy ma wartość 1 (jeden) PLN netto (+ VAT).

3. Płatności dokonać można w następujący sposób: - poprzez przelew online, tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 - kartą za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

Art. 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w serwisie Homeportal.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

2. O zmianie Regulaminu Właściciel poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu Homeportal.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Stronami umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Właściciela usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.